Péče o duševní zdraví

정신 건강에는 정서적, 심리적, 사회적 웰빙이 포함됩니다. 정신 건강은 일상 생활, 관계 및 신체 건강에 영향을 미칠 수 있으며 스트레스, 우울증 또는 불안과 같은 상태는 사람의 일상을 방해할 수 있습니다. 정신 건강을 돌보는 것은 삶을 즐기는 능력을 보존할 수 있습니다. 정신 건강은 어린 시절부터 성인기에 이르기까지 삶의 모든 단계에서 중요합니다. Unicare Medical은 어린이, 청소년 및 성인을 위한 정신 건강 서비스를 제공합니다.

진료 분야:

  • 심리상담 심리치료
  • 신경정신과
  • 심신학
  • 가족 전신 요법

자세한 내용은 개별 섹션을 방문하여 자세히 알아보세요.

유니케어만의 환자에 대한 철학

저희의 사명은 훌륭한 전문의료진들을 통해 어떤 상황에서도 친절하고 친근하게 최상위 의료서비스를 제공하는 것입니다. 저희는 항상 고객을 존중하며, 의료서비스가 필요할때 언제든 저희에게 오실 수 있도록 약속 드립니다. 우리는 가족적인 분위기와 높은 수준의 의료서비스를 제공하며, 최대한의 편안함을 제공하기 위해 노력하겠습니다. 유니케어의 전문의료진들은 환자 개개인마다 충분한 시간을 할애하여 필요한 의료 정보를 투명하고 간단하게 설명드리겠습니다.

Do you have more questions regarding memebership?

Email us: programs@unicare.cz

Kontakt Unicare Medical

Potřebujete lékaře? Zavolejte nám nebo napište email. Objednání k lékaři probíhá vždy přes centrální recepci kliniky, kteří vám zajistí schůzku s lékařem dle času, který vám bude vyhovovat.